Fix lỗi "phpMyAdmin Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!"

Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!

Nếu chẳng may một ngày đẹp trời bạn vô tình set permission 777 cho các file hệ thống, dù đã nhanh tay tắt terminal đi nhưng số lượng file bị thay đổi cũng khá nhiều và không thể nào rollback một cách thủ công được.

Khi đó trước tiên bạn cần khôi phục lại quyền sử dụng sudo bằng cách chạy lệnh sau:

pkexec chmod 555 /etc/sudoers
$ pkexec chmod 555 /etc/sudoers.d/README

Sau đó chạy lệnh sau để có thể truy cập lại được vào phpMyAdmin:

$ sudo chmod 755 /etc/phpmyadmin/config.inc.php