Hành trình Thu Lũm 2011

Chuyến đi thiện nguyện đầu tiên những năm cuối thời sinh viên.